C'era una volta

Creazione del premio per le scuole “C’era una volta", organizzato per settori formativi e diviso in varie sezioni: poesia, pittura, musica, giornalismo, antropologia, storia ….sui seguenti temi: miti, riti, canti, danze, leggende, mestieri e giochi

Poesia "Nina", tratta dal testo "Muòrica è 'mpaisi" di Meno Assenza

Conosco questa poesia da alcuni decenni. La recito spesso a mia moglie, che si chiama Antonietta, e che affettuosamente chiamo spesso Nina.

NINA

Nina,
ci piensi quannu na matina
vinisti pi purtari lu criscenti?
Trasisti senza mancu riri nenti
Ccu gnarofulu biancu am’pittirina.
Iu, m’arriuordu, ch’ era nta cucina
E ma matri, bonamma, ca cusia,
rissi accussì, pi fallu sentri a mìa:
“cchi ci voli pi birri a signurina!”
Tu arrussiasti appena m’affacciai;
ma matri,gghiurizziusa, nisciu fora,
e m’arriuordu, comu fussi ora,
ca nta sta ucca bedda ti vasai.
“Ca ,sempri pi sta cosa priputenti!
S’apprufittau ch’era nta so casa.
Allura, lu ialera stringi e basa,
Ca scusa ri talierimi u pinnenti”.
Comu passa lu tiempu, cara Nina,
tutti rui n’arruaumu a quaranta,
ora se bbuotu e gghiru n’agghiu ottanta
e tu cummatti cu la sittantina.
E ggheni tutta cinniri ddu fuocu
E quantu prima veni la spartenza;
ma nt’angustiari, Nina, picchì pensa
ca gn’uornu n’ancuntramu ne ddu luocu.